Eksempel på oppdragsbekreftelse til privatperson

EKSEMPEL:

Ola Normann
Normannsgt
Oslo

EKSEMPELBREV

JURIDISK BISTAND

Vi viser til hyggelig møte/telefonsamtale den xx. januar xxxx hvor vi ble engasjert i forbindelse med sak :

Vedr. Testament

Saken gjelder opprettelse av testament m.v. og tolking av tidligere testamente.

Etter avtale registreres aktuelle oppdrag med deg som klient og du vil også være rette adressat for fakturering: Klient: Ola Normann

Motpart i saken er : Navn på motpart

Motpart er representert av advokat : Navn på motpartens advokat.

Ved oppstart av nye oppdrag sender vi som fast rutine dette brev til alle nye klienter. Dette for å sikre at vi sammen med vår klient har en felles forståelse av de nærmere rammene og betingelsene for oppdraget, og hvordan arbeidet videre legges opp. Brevet har 6 vedlegg.

Vedleggene kan inneholde informasjon som ikke er direkte relevant for dette oppdraget. Vi har likevel valgt å gjøre det på denne måten idet vedleggene kan inneholde opplysninger som har betydning for det tilfelle at oppdraget blir endret eller utvidet underveis eller nye oppdrag.

Vi ber om at du leser vedleggene nøye og sender oss legitimasjon, se vedlegg 6, snarest mulig. Eventuelle spørsmål knyttet til dette brev eller vilkårene for vårt arbeid for øvrig kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen

Langseth Advokatfirma DA

Vedlegg 1: Organisering av arbeidet.
Vedlegg 2: Pris, saksomkostninger og
rettshjelpsdekning.
Vedlegg 3: Tids- og fremdriftsplan.
Vedlegg 4: Advokatens ansvar.
Vedlegg 5: Avslutting av oppdrag.
Vedlegg 6: Legitimasjon, taushetsplikt og varslingsplikt
til Økokrim.

Vedlegg 1 til klientbrev av xx. januar xxxx , sak nr.

ORGANISERING AV ARBEIDET

Overordnet ansvar

Langseth Advokatfirma DA har 10 partnere og 8 ansatte advokater/advokatfullmektiger. Vi har organisert vårt arbeid slik at det overordnede ansvar for enhver sak ligger hos en av firmaets partnere. I din sak er ansvarlig partner advokat ……..

For nærmere presentasjon av vårt firma og dets medarbeidere viser vi til vår hjemmeside www.langsethadvokat.no

Det faktiske saksarbeidet vil ofte skje gjennom et samarbeid mellom ansvarlig partner og en av firmaets ansatte advokater eller fullmektiger. I din sak er det avtalt at advokat ……… skal forestå saksarbeidet og opptre som din prosessfullmektig i retten dersom det blir aktuelt.

I enkelte saker kan det oppstå problemer med habilitet mellom advokatene. Jeg ber deg derfor gi beskjed umiddelbart dersom du er kjent med forhold som kan medføre at vi ikke kan representere deg, f.eks. at en av mine kolleger har representert/representerer din motpart e.l.

Normalt vil vi i et oppdrag som dette ikke gjøre bruk av ekstern juridisk eller annen fagkyndig bistand. Dersom slik bistand skulle bli aktuell, vil nødvendigheten av og kostnadsrammene for dette bli nærmere diskutert med deg som klient.

Grunnlag for våre råd

Vi baserer våre juridiske råd på de dokumenter og opplysninger vi får fra deg, eventuelt fra personer du ber oss ta kontakt med, eller de vi anser det nødvendig å ta kontakt med. Vi presiserer at eventuelle opplysninger som blir lagt frem underveis kan medføre endring av de juridiske råd du i utgangspunktet har fått. Tilsvarende kan vi motta dokumentasjon/opplysninger fra motparten eller andre som medfører endringer i våre vurderinger.

Originaldokumenter mottatt av deg returneres med dette brevet eller i egen sending, etter at vi har tatt kopier. For øvrig har vi oppbevaringsplikt i 10 år etter oppdragets avslutning, og alle sakens dokumenter vil, med mindre du ønsker å få disse tilsendt, på vanlig måte bli oppbevart her i henhold til dette.

Rettslige skritt

Eventuelle rettslige skritt vil bli avtalt med deg på forhånd.

Forutsatt at du ikke gir annen beskjed vil vi på ethvert stadium av saken, også etter at den eventuelt er brakt inn for domstolene, forsøke å få til en minnelig løsning (forlik). Dette vil i de fleste tilfeller være en fordel omkostningsmessig .

Løpende orientering

Du vil bli holdt løpende orientert om saken ved kopi av all inn- og utgående korrespondanse i saken, se vedlegg 3, vedrørende tids- og fremdriftsplan .

Vedlegg 2 til klientbrev av xx. januar xxxx, sak nr.

PRIS , SAKSOMKOSTNINGER og RETTSHJELPSDEKNING.

Salær

Vi fakturerer i utgangspunktet vårt arbeid pr time basert på timesatser som varierer noe ut i fra saksfelt, oppdragets vanskelighetsgrad og kompleksitet, sakens forventede omfang samt oppnådd resultat.

For dette oppdrags del vil salæret beregnes med utgangspunkt i en timepris på kr xxxx,- for partner og kr yyyy,- for fullmektig, inkl. merverdiavgift.

Vi har så langt ikke grunnlag for å angi hvor mye tid som vil medgå i denne saken, men ut i fra det vi vet om saken pr i dag antas at samlet salær vil kunne bli ca kr zzzzz- inkl. mva. Hvor stort salæret faktisk blir avhenger av hvor mye arbeid vi må legge i forarbeide, forhandlinger og eventuell behandling i domstolene.

Vi gjør oppmerksom på at tidsforbruket ikke bare innebærer samtaler vi har med deg, men også utarbeidelse av brev, undersøkelser knyttet til saken, diskusjoner med motpart samt andre måter vi må innhente opplysninger på. Det gjelder også purringer på svar fra alle involverte i henhold til våre kontorrutiner. Hvis du ønsker at dette gjøres i begrenset grad må du gi beskjed om det. En telefonsamtale, inkludert notatarbeid mv, vil normalt bli fakturert med 15 min.

I tillegg til salær kommer direkte kostnader knyttet til oppdraget, slik som reiseutgifter og andre utlegg forbundet med utførelsen av oppdraget, kostnader til større kopieringsarbeider og utsendelser (særlig store portokostnader m.v.), samt eventuelle retts- og/eller tinglysingsgebyrer, bruk av ekstern fagkyndig bistand og lignende. Det påløper mva også på slike kostnader, (dog ikke hvis det er innbetalt forskudd til dekning av dette, og kostnadene dekkes direkte av dette forskuddet). Hvis saken må behandles i retten, vil kostnadene normalt være ca kr. 50.000,- + mva for hver rettsdag.

Fakturering

Vi fører timer over alt arbeid som blir utført og dette blir fakturert sammen med eventuelle utlegg. Dersom ikke annet er avtalt vil du motta faktura for utført arbeid i slutten av hver måned. Våre fakturaer vil ha en betalingsfrist på 14 dager. Dersom det foreligger mislighold fra din side vil det påløpe morarenter og vårt arbeide vil opphøre inntil mellomværendet er gjort opp.

Eventuell protest knyttet til fakturaens størrelse må meldes oss innen forfallstidspunkt.

Forskudd/motregning i klientmidler

Som avtalt ber vi om at et forskudd på honorar stort kr …..,- snarest innbetales til vår klientkonto 5010.05.26325. Beløpet vil bli stående på klientkonto inntil vi fakturerer deg og vi vil da avregne salæret i forhold til det innbetalte beløp.

Vi gjør oppmerksom på at vårt honorar kan motregnes mot innestående på klientkonto.

Dette gjelder ethvert innestående, også midler som er innbetalt av andre, f eks. motparten, om ikke annet er avtalt, uansett om innbetalingen gjelder denne saken eller andre saker vi bistår deg i.

Rettshjelpsforsikring

Vi gjør oppmerksom på at deler av salæret i en del saker kan dekkes via din hjem-/innbo- eller annen forsikring.

Dersom tvisten omfattes av forsikringen vil forsikringsselskapet dekke salæromkostninger og utlegg med fradrag av en egenandel som du må betale. Vanlig egenandel er kr 4.000,- pluss 20% av omkostninger ut over dette. De fleste rettshjelpsforsikringer har en øvre grense p.t.
kr 100.000,-. Er det flere saker betales det egenandel ved hver sak.

Frist for å melde krav under rettshjelpsforsikringen er 1 år fra tvist med motparten oppsto

(jfr. forsikringsavtaleloven § 8-5). Du bes allerede nå gi oss tilbakemelding med navnet på forsikringsselskapet og polisenummeret dersom du mener å ha en forsikring som kan benyttes, slik at dette kan undersøkes.

Saker som gjelder forvaltningsvedtak, familiesaker og tvister med utspring i arbeidsforhold dekkes ikke av slike forsikringsordninger.

Forsikringsdekning forutsetter for øvrig bl.a. at forsikringen var tegnet før tvisten oppsto.

Dersom forsikringsselskapet har satt begrensing på timesatsene som dekkes, må du dekke differansen i forhold til de satser vi benytter. Tilsvarende må du dekke vårt mellomværende hvis forsikringsselskapet av en eller annen grunn bare dekker deler av vårt honorar, eller honoraret overstiger det beløp forsikringsselskapet dekker etter forsikringsavtalen.

Det er også mulig at man kan ha rettshjelpdekning via medlemskap i organisasjoner. Dette må du selv undersøke, eller gi oss beskjed om du ønsker at vi skal undersøke det for deg.

Du vil vanligvis bli fakturert fortløpende selv om du har rettshjelpsdekning. Ditt utlegg vil imidlertid bli refundert fra forsikringsselskapet etter fradrag for din egenandel.

Idømte saksomkostninger dekkes ikke under slik rettshjelpsforsikring.

Fri rettshjelp

Enkelte klienter vil ha krav på fri rettshjelp, dvs at staten betaler advokatkostnadene. Fri rettshjelp er som hovedregel kun aktuelt når klienten ikke kan ivareta egne interesser og advokatbistand ikke dekkes av andre ordninger, f eks rettshjelpforsikring.

Hovedvilkåret for fri rettshjelp er at din bruttoinntekt er under kr 230.000,-. I tillegg kan du ikke ha netto formue som overstiger kr 100.000,-. Det er i visse tilfeller mulig å søke om dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensen.

Fri rettshjelp ytes kun i visse typer saker. Hvilke dette er vil du få en nærmere orientering om dersom det blir aktuelt å søke fri rettshjelp.

I tilfelle du mener å kunne ha krav på fri rettshjelp må dette tas opp straks, slik at vi kan sende inn søknad til fylkesmannen/domstolen.

Det er egenandel i fri rettshjelpsaker hvis man har inntekt over kr 100 000,- per år. Egenandelen beregnes etter den offentlige salærsatsen, som fra 1.1 2007 er kr 825,- per time.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen 1 x salærsatsen, dvs kr 825,-. I fri sakførselsaker er egenandelen 25% av utgiftene, oppad begrenset til 5 x salærsatsen, dvs. kr 4.125,-. Det betales ikke merverdiavgift av egenandelen. Det er ikke anledning til å søke om å få redusert eller ettergitt egenandelen. Egenandelen innkreves av advokaten, vanligvis på forskudd.

Bevilling av fri rettshjelp vil kunne omgjøres/bortfalle ved vesentlige inntektsendringer for klienten underveis i saken. Klienten har plikt til å melde fra om dette. Innvilget fri rettshjelp kan i noen tilfeller også bortfalle/kreves tilbakebetalt dersom den advokatbistand klienten har fått i saken fører til en vesentlig bedret økonomisk stilling. Hvis fri rettshjelp bortfaller på slikt grunnlag, må klienten betale honorar i henhold til alminnelige timesatser.

Saksomkostningsansvar

Vi gjør oppmerksom på at du ved å engasjere advokat også kan risikere å komme i en situasjon hvor du i tillegg til utgiftene til egen advokat må dekke hele eller deler av motpartens utgifter til juridisk bistand. Dette skjer normalt i forbindelse med rettssaker hvor du kan bli dømt til å dekke motpartens saksomkostninger. Idømte saksomkostninger dekkes normalt ikke under rettshjelpsordningene.

Vedlegg 3 til klientbrev av xx. januar xxxx, sak nr.

TIDS- OG FREMDRIFTSPLAN

Normalt vil vi kunne behandle inngående korrespondanse i løpet av 5 virkedager. Telefonsamtaler returneres så raskt som praktisk mulig.

Valg av kommunikasjonsmåte beror på en avveining hvor bla. behov for rask kommunikasjon og effektivitet må holdes opp mot krav om sikker kommunikasjon.

I det tilfelle vi har fått oppgitt e-post adresse av klient, er en enig om at kommunikasjon skal kunne skje både med klient og motpart, uten at det er nødvendig at det skjer noen form for kryptering.

I tilfelle du ikke ønsker kommunikasjon via e-post, må det straks gis melding om dette.

Vi har imidlertid ingen innvirkning på motpartens responstid, men vil følge opp og purre på dette etter vanlige rutiner.

Hvis saken bringes inn for retten, vil det variere hvor lang tid det tar fra stevning til hovedforhandling blir berammet i første instans. Det kan i de store byene ta opptil et år, men andre steder vil det erfaringsmessig skje vesentlig raskere.

I tilfelle motparten ikke er representert ved advokat, må det først tas ut forliksklage som skal behandles i forliksrådet. Erfaring er at det kan ta lang tid før møte i forliksrådet blir berammet, spesielt i Oslo hvor det kan ta mellom 6 og 9 måneder.

Vedlegg 4 til klientbrev av xx. januar xxxx, sak nr.

ADVOKATENS ANSVAR

Vi baserer våre juridiske råd på de dokumenter og opplysninger vi får fra deg, eventuelt fra personer du ber oss ta kontakt med eller de vi anser det nødvendig å ta kontakt med, jf vedlegg 3. Vi vil ikke være ansvarlig for faktiske feil i disse opplysninger som måtte ha betydning for sakens resultat.

Klage over at en advokat har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, kan bringes inn for Disiplinærutvalget i Den norske Advokatforening.

Fristen for slik klage er 6 måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold som klagen bygger på.

Klage sendes:

Disiplinærutvalget for Oslo krets

Kristian Augusts gt 9

0164 OSLO

Vi har i utgangspunktet ikke noe erstatningsansvar for sakens rettslige eller forhandlingsmessige sluttresultat.

Vi gjør særlig oppmerksom på at vår ansvarsforsikring er begrenset oppad til kr. 10 millioner pr. tvist. Dersom du mener at denne bør utvides av hensyn dette oppdrags verdi, ber vi deg ta særskilt kontakt vedrørende dette.

Vedlegg 5 til klientbrev av xx. januar xxxx, sak nr

AVSLUTNING AV OPPDRAG

Vi presiserer at en del av vårt ansvar som advokat er å ha et nøkternt syn på alle sider ved en konflikt, samtidig som vi skal ivareta dine interesser på best mulig måte. Det er derfor ikke alltid at våre råd og vurderinger vil samsvare med ditt eget syn. Skulle det oppstå uenighet og motsetningsforhold som ikke kan løses eller samarbeidet mellom oss ikke fungerer, har vi anledning til å trekke oss fra saken.

Ved mislighold av våre fakturaer vil vi 14 dager etter første purring, når som helst kunne trekke oss fra oppdraget.

For det tilfelle at vi oppdager å ha blitt forledet av klient ved feilaktige eller ufullstendige opplysninger eller det viser seg å kunne foreligge straffbare forhold, vil vi også kunne trekke oss fra oppdraget umiddelbart.

Vi viser for øvrig til advokatforeningens regler for god advokatskikk, punkt 3.1.5.

Ved fratreden vil det bli gitt varsel til motpart og eventuelt retten, samt eventuelle andre involverte instanser. Nærmere begrunnelse for fratreden vil da ikke bli gitt.

Ved skifte av advokat eller senere henvendelse i avsluttet sak, vil kostnader kunne påløpe i forbindelse med overføring/kopiering av sakens dokumenter.

Vedlegg 6 til klientbrev av xx. januar xxxx, sak nr.

LEGITIMASJON, TAUSHETSPLIKT OG VARSLINGSPLIKT TIL ØKOKRIM

Taushetsplikten og dens begrensning

Advokater har som en hovedregel taushetsplikt om opplysninger vi mottar fra og om klient. Det betyr at vi ikke kan gi disse opplysningene videre til andre. Det legges imidlertid til grunn at vi fritas for taushetsplikten ved eventuell bruk av ekstern bistand, ved søknad om fri rettshjelp eller dekning under rettshjelpsforsikring eller andre nødvendige henvendelser til en tredjepart.

Lov om hvitvasking, som trådte i kraft 01.01.2004, har medført at hovedregelen om taushetsplikt ikke lenger gjelder fullt ut. Advokater har nå fått pålegg om å rapportere til Økokrim dersom det oppstår mistanke om at klienten disponerer midler som har utspring i eller tilknytning til en straffbar handling.

Legitimasjonsplikt

I henhold til samme lov er vi nå pålagt å kreve legitimasjon av alle nye klienter, hvilket vi må be deg oversende snarest og helst før oppdraget igangsettes.