Gårdeier ansvar for fortau og takras

Gårdeiere, og styrene i sameier og borettslag plikter å sikre og vedlikeholde sine bygg, hvis ikke, kan en risikere både erstatnings- og straffansvar.

Dette fremgår av lokale regler, hvor en for Oslo finner dette i kommunens politivedtekter. ,
hvor paragrafene ved takras og rydding av fortau er gjengitt nederst

Ansvaret betyr at man fortløpende må foreta kontroll, og straks sette opp midlertidige
avsperringer så snart det foreligger fare, inntil en får ryddet opp i problemet.

Avsperringene må fjernes så snart det er ryddet opp, det nytter ikke å sette
de ut i januar og så fjerne de til våren.

Oppstår det skade på person eller gjenstander ( eks bil), kan de ansvarlige risikere
straff og høye bøter, selv uten at det har oppstått skade kan er risikere bøter.

I tilegg vil en kunne bli ilagt et erstatningsansvar, dette for de tilfeller hvor man
uaktsom ikke har fulgt opp sine plikter.

Et slikt ansvar må baserest på en konkret vurdering, sett i sammenheng med hva som burde vært gjort og når.

Det vil nok ikke forventes at en gårdeier i sentrum har satt opp sperringer eller lignende kl 04.00.00, hvis det begynte å snø kl 01.00, men det bør nok være opp etter
en normal inspeksjonsrunde på morgen.

1.12.2011

Politivedtektenefor Oslo

Kapittel 4 Gårdeiers særlige plikter

§ 4-1 Snø, is og takras
Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren
straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at
ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir
ryddet.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke
henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for
ferdselen på offentlig sted.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter
takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-3 Renhold av fortau i indre by
I indre by, jf. vedlagte kartskisse, plikter eier av bygning eller grunn å
sørge for renhold av fortau på eller langs eiendommen. Renholdet skal utføres
slik at det blir til minst mulig ulempe. Overvannsluk må ved renhold ikke
tilføres oppsop e.l.

Med indre by menes området
fra innerst i Frognerkilen og til Ingar Nilsens vei, Halvdan Svartes gate,
Kirkeveien til Middelthuns gate, Middelthuns gate til kryss Fridtjof Nansens
vei, rett linje til Slemdalsveien 15 (Chateau Neuf), rett linje til Suhms gate
34, rett linje til Blindemveien 9, rett linje til Vestre Aker kirke, rett linje
til Kirkeveien ved kryss Sognsveien, Kirkeveien til kryss Kierschows gate,
Kierschows gate til kryss Uelands gate, Uelands gate til kryss Stavangergata,
Stavangergata, Lisa Kristoffersens plass, rett linje til Sandakerveien ved
kryss Nycoveien, rett linje til Grefsenveien 35, rett

linje til Gjøvikbanen ved Grefsenveien 53B, Gjøvikbanen til bru
Enebakkveien, jembanelinjen til Geitabru, rett linje til sydenden av dammen på
Sørenga og rett linje til innerst i Lohavn.

§ 4-4 Plikt til snørydding innenfor
Ring 1
Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest
etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av
kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest
mulig.

§ 4-5 Plikt til å strø fortau
innenfor Ring 1
Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller
på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt.
Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet
feies snarest mulig

Kontaktpersoner se Fast eiendom og entrepriserett

Skrevet av

Botolfsen jr.,Botolf