Hanne L. Lepsøe

Legal fields
Compensation and insurance law
Family, inheritance and spouse/cohabitants financial division - International Family Law
Procedure and other dispute resolution
Certified Lawyer Mediator

Hanne Lepsøe has extensive experience in several legal fields, but currently specializes in personal injury compensation and family law, including international family law.


Language
Norwegian
English


Experience

Hanne has considerable experience with all parts of the personal injuries and attaches importance to negotiating good compensation for injured parties. Hanne has been working closely with partner Einar I. Lohne (H) for many years, who has led 200 cases before the court, she has been involved in the preparation of cases and proceedings before the courts.

Hanne emphasizes close follow-up and close communication with her clients. Hanne is capable of finding amicable solutions for the parties.

Hanne also has a regular assignment as counsel for the aggrieved party (Bistandsadvokat).

Hanne has many years of experience from the Ministry of Justice where she worked in several areas of law, participated in investigations and negotiations for the state.

Hanne has experience of the financial settlement in connection with the dissolution of marriage and cohabitation, and she assists both by public and private change. She also assists in the creation of marriage settlements, prenupital agreements, testaments, cohabitants agreements and more.

Hanne has experience from many childcare cases that are solved both outside the court and in court. Hanne is engaged in children and children's rights. Hanne is on The Ministry of Justice's list of lawyers working with Child abduction cases. Hanne works closely with partner Else-Marie Merckoll who is a member of an International Network, www.iafl.com, of Family Law Attorneys specializing in International Family Law. Hanne speaks good English and has several international clients.

Hanne writes good and has experience from journalistic work. She is still writing articles within her legal special areas.


Labor practices and education
2018 Ministry of Justice's list – Child abduction cases.
2017 Certified Mediator Education – Bar Association
2015 Senior Attorney Langseth Advokatfirma DA
2014 Employee lawyer Langseth Advokatfirma DA
2009 - 2014 Employee lawyer Hartsang Advokatfirma DA
2008 - 2009 Freelance journalist
1996 - 2007 Ministry of Justice / Legal Adviser / including project and investigation work in
2007-2009 Journalism University College in Oslo
1996 Cand. Jur. University of Oslo


Articles
International Family Law
Compensation and insurance law

 


 

Rettsområder

Erstatnings- og forsikringsrett

Familie-, arv og skifterett

Prosedyre og annen tvisteløsning

Sertifisert advokatmekler

Hanne Lepsøe har lang erfaring innen flere juridiske fagområder, men har i dag særlig spesialisert seg innen personskadeerstatning og familierett herunder internasjonal familierett.


Språk

Norsk

Engelsk

Erfaring

Hanne har betydelig erfaring med alle deler av personskaderetten og legger vekt på å forhandle frem gode erstatningsoppgjør for skadelidte. Hanne har i mange år jobbet tett med partner Einar I. Lohne (H), som har ført omkring 200 saker for domstolen, hun har vært med på forberedelser av saker og prosedert for domstolene. Hanne har også jevnlig oppdrag som bistandsadvokat.

Hun vektlegger nær oppfølgning og tett kommunikasjon med sine klienter. Hanne er dyktig på å finne frem minnelige løsninger for partene.

I tillegg har Hanne har mange års erfaring fra Justisdepartement hvor hun jobbet innenfor flere rettsområder, var delaktig i utredningsarbeid samt forhandlinger for staten.

Hanne skriver godt og har erfaring fra journalistisk arbeid. Hun skriver fremdeles artikler innenfor sine juridiske spesialområder.

Hanne har erfaring med det økonomiske oppgjøret i forbindelse med oppløsning av ekteskap og samboerskap, og bistår både ved offentlig og privat skifte. I tillegg bistår hun med opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler mm.

Hun har erfaring fra mange barnefordelingssaker som løses både i minnelighet og for domstolene, og er engasjert i barn og barns rettigheter.

Hanne arbeider tett med partner Else-Marie Merckoll som er medlem av et Internasjonalt nettverk av familierettsadvokater som særlig har spesialisert seg på Internasjonal familierett. Hanne snakker godt engelsk og har flere internasjonale klienter.

 

Arbeidspraksis og utdanning

2015 - nå        Senioradvokat Langseth Advokatfirma DA

2017                Sertifisert advokatmekler, Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen

2014 - 2015     Ansatt advokat Langseth Advokatfirma DA

2009 - 2014    Ansatt advokat Hartsang Advokatfirma DA

2008 - 2009    Frilansjournalist

1996 - 2007    Juridisk rådgiver/herunder prosjekt- og utredningsarbeid i Justisdepartementet

1996                Cand. jur. Universitet i Oslo

2007-2009      Journalistikk Høyskolen i Oslo

Artikler

Internasjonal familierett