Skjevdeling- en unnlatelse av å dele verdier

Skrevet av:

Lene Helena Løberg
Advokatfullmektig


Hovedregelen ved skifteoppgjør

Hovedregelen ved et skifteoppgjør fremgår av ekteskapsloven § 58 første ledd. Utgangspunktet er at ektefellens verdier deles likt etter at deres gjeld er trukket fra.

Unntak fra hovedregelen

Skjevdelingsregelen i el. § 59 første ledd gir hver ektefelle mulighet til å holde utenfor delingen den formue som klart kan føres tilbake til:

  • verdier som stammer fra før ekteskapet ble inngått,verdier som er ervervet under ekteskapet ved arv, eller
  • verdier som er ervervet under ekteskapet ved gave fra andre enn ektefellen.

Det betyr at ektefellene kan la være å dele disse verdiene med hverandre ved en skilsmisse.

Skjevdeling skjer imidlertid ikke automatisk. Det betyr at ektefellene selv må kreve skjevdeling ved skifteoppgjøret for at verdien skal holdes utenfor delingen. Det er videre kun verdien av det aktuelle formuesgode som kan kreves skjevdelt. Skjevdeling gir med dette ikke en rett til å holde selve gjenstanden utenfor delingen.

Verdien som kreves skjevdelt må også «klart kunne føres tilbake til» arv eller gave ervervet under ekteskapet, eller verdier ektefellen hadde før ekteskapets inngåelse.

Skjevdeling kan derfor ses på som et unntak fra likedelingen.

Unntak fra skjevdelingen

Retten til å kreve skjevdeling kan imidlertid falle vekk dersom det fører til et «åpenbart urimelig resultat». Det er snakk om et strengt krav og Høyesterett har uttalt at regelen anses som en snever unntaksregel. Det skal derfor en del til for å få gjennomslag for krav om tilsidesettelse av den andre ektefellens skjevdelingskrav.

Tilfeller der en ektefelle har vunnet frem med et krav om tilsidesettelse er blant annet i saker der den ikke-skjevdelende ektefellen blir satt i en urimelig vanskelig økonomisk situasjon dersom skjevdelingskravet førte frem, der den ikke-skjevdelende ektefellens innsats for familien hadde vært særlig høy, og der ekteskapet hadde vært langvarig.

Detter er imidlertid en helhetsvurdering der flere forhold skal hensyntas.

Advokathjelp?

Hver enkelt sak er unik og består av individuelle problemstillinger. Med et komplekst regelverk er det vanskelig å vite hvor en skal lete for å finne de svarene en søker. Har du spørsmål i forbindelse med deling av verdier ved skilsmisse eller annen ekteskapslovgivning, kan du ta kontakt med en advokat.

 

Skrevet av: Lene Helena Løberg, advokatfullmektig