Hva kan jeg bygge uten å søke plan og Bygningsetaten?

Skrevet av:

Botolf Botolfsen jr.
Advokat / Partner


I utgangspunktet må det søkes ved de fleste bygningsmessige endingen til plan og Bygningsetaten (PBE), men heldigvis ikke alle.

Det er likevel krav i Plan og Bygningsloven som på innfris og den som bygger er  ansvarlig for at det er i samsvar med denne lov og ByggeforskrifterØverst i skjemaet

Et god råd vil være at man alltid forhører seg med PBE, før man starter. Dette fordi man kan oppleve at det man har rett til etter loven er begrenset i reguleringsplan og kommunens arealplan.

I tilfelle eiendommen ligger ved sjø, vann eller elver er det også begrensninger ved byggeforbudet innenfor 100 belte, eller uregulerte områder.

Nedenfor beskrives noe av det som kan bygges uten søknad, hvor en i de fleste tilfeller må huske at samlet utbygning på tomten ikke må stride med utnyttelsesgraden på tomten.

Det er videre viktig og huske at i de fleste tilfelle skal man melde fra til Kommunen når det ferdig, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Kan en bygge garasje og uthus ?

Det kan bygges frittliggende garasje eller uthus hvis arealet er mindre en 50 kvadratmeter bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA), mønehøyde er under 4 meter, og gesimshøyde på under 3 meter.

Bygningen kan bare oppføres i én etasje uten kjeller, den bare brukes til dette formålet.

Det må stå mer enn 1 meter fra nabogrensen og annen bygning på eiendommen, og minst 2 meter fra bygninger på annen eiendom.

Hva med et lite tilbygg, som overbygget terrasse, sykkelbod ?

Mindre tilbygg kan settes opp uten at det søkes, forutsatt at det settes opp ved siden av eksisterende bygg, som er understøttet og har eget bæresystem.

Det kan ikke være over to etasjer eller over det eksisterende byggverket.

Det kan  ikke være rom for varig opphold eller beboelse, og samlet bruksareal og bebygd areal skal ikke overskride 15 kvadratmeter.

Plan- og bygningslovens krever at avstand til nabogrense må være minst 4,0 meter dersom ikke annet fremgår av plan.

Kan det bygges levegg eller støttemur?

Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter kan settes opp uten søknad, hvis den  plasseres inntil 1 meter fra nabogrense, hvis lengde er under 5 meter, kan den plasseres inntil nabogrense..

Forstøtningsmur kan være inntil 1 meter høy når den plasseres minst 1 meter fra nabogrensen, og 1,5 m høy når den plasseres minst 4 meter fra nabogrensen, samtidig må den ikke hindre sikt i frisiktsone mot vei.

Kan det bygges gjerde eller innhegning mot vei ?

Du kan sette opp innhegning som er åpne, enkle og lette konstruksjoner mot vei med inntil 1,5 meter høyde, forutsatt at frisiktsoner mot vei ikke hindres.

Gjerde mot nabo er i ikke søknadspliktig og reguleres av grannegjerdelova.

Kan det lages biloppstillingsplass og intern vei?

Intern vei på tomt og biloppstillingsplass som ikke krever vesentlig terreng inngrep unntatt fra søknadsplikt, hvis avstanden til nabogrensen er minst 1 meter.

Kan det bygges terrasse på bakken (platting)?

Bygging av terrasse på bakken som ikke er i strid med arealformål, planbestemmelser eller hensynssoner, er ikke søknadspliktig.

Det forutsetter at terrassegulvet ikke ligger høyere enn 0,5 m over terreng, og minst 4 meter fra nabogrensen.

Terrasser med høyde over 0,5 m over ferdig planert terreng vil være søknadspliktig.

Kan det foretas mindre utfylling og planering ?

Du kan gjøre «mindre» planering på tomten din, hvis det ikke er for stor høydeforskjell i forhold til opprinnelig terreng.

Det kan ikke føre til mer enn 3 m endring fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m i tettbygd strøk.

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1 m.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om eiendomsrett

Eier du eiendom, enten som næringsdrivende eller privatperson? Da kan det dukke opp mange rettslige spørsmål og utfordringer, som våre advokater kan bistå med. Vi har bred erfaring med problemstillinger knyttet til både fast eiendom og entreprise – og står klare til å finne gode løsninger og legge til rette for at konflikter unngås. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »