Hvor lenge varer en byggetillatelse ?

Skrevet av:

Botolf Botolfsen jr.
Advokat / Partner


Hvis en kommunen har gitt tillatelse til et tiltak, for eksempel til oppføring av et bygg, vil  den kunne bli en nullitet, hvis  arbeidene ikke har startet innen en viss tid.

Hva er hjemmelen for at den faller bort ?

I henhold til plan- og bygningsloven § 21-9 faller en tillatelse bort dersom tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt.

Når starter fristen ?

Fristen begynner å løpe fra tillatelsen er gitt, det vil si fra det tidspunktet tiltakshaver mottar vedtaket.

Hvis vedtaket er en rammetillatelse og de senere er gitt en igangsettingstillatelse, regnes fristen fra rammetillatelsen.

Blir det levert klage på vedtaket gjelder fristen fra endelig vedtak i klagesaken.

Hva betyr det at tiltaket er satt i gang ?

Dette bygger på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ved bygging av hus er det forutsatt at selve den fysiske byggeprosessen må være iverksatt, det er ikke nok at det er søkt om og gitt igangsettingstillatelse.

Det stilles kvalitative krav til at byggeprosessen skal anses satt i gang, det er ikke nok at det er gjort forberedende arbeider med rydding av vegetasjon eller matjord, det må ha startet noe mer omfattende arbeider ved selve byggverket er iverksatt, for eksempel arbeider med fundamenteringen eller grunnmuren.

Hva hvis det stopper opp å bygge ?

Selv om tiltaket er satt i gang på en slik måte at 3 års fristen er avbrutt, stiller plan- og bygningsloven § 21-9 også krav til fremdriften i prosjektet. Dersom tiltaket innstilles i mer enn 2 år, faller tillatelsen bort. Kommunen kan da kreve at et påbegynt byggverk rives og tomten ryddes.

Hva med dispensasjoner ?

Dispensasjoner faller bort i medhold av plan- og bygningsloven § 21-9.

I slike tilfeller avbrytes 3-års fristen ved å sende inn en søknad om tillatelse til tiltaket som dispensasjonen knytter seg til. Det kan være  søknad om rammetillatelse for det tiltaket  det er  dispensasjon for.  Eksempel kan være for bygging i et LNF-område, må søknad om rammetillatelse for oppføring av bygget være sendt inn innen 3 år.

Hva med endringer / forlengelse av tillatelsen ?

Det er  ikke sjelden at man ser behov for å foreta endringer i tegningsgrunnlaget etter at rammetillatelsen er gitt, men før prosjektet er kommet i gang,.

Dette er ikke frist avbrytende, slik at det medføre ikke eb  forlenge en 3 års frist som det nærmer seg utløp av.

Det er heller ikke mulig å søke om forlengelse av 3 års fristen.

Hva blir følgende av at tillatelsen faller bort ?

Følgen er at en tillatelse faller bort, er at man må søke på nytt.

En ny søknad vil da måtte vurderes opp mot gjeldende regelverk og planstatus for eiendommen på det nye søknadstidspunktet. Dette  kan bety at dersom det i mellomtiden er blitt vedtatt en ny byggteknisk forskrift, vil søknaden bli vurdert opp mot de nye kravene.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om eiendomsrett

Eier du eiendom, enten som næringsdrivende eller privatperson? Da kan det dukke opp mange rettslige spørsmål og utfordringer, som våre advokater kan bistå med. Vi har bred erfaring med problemstillinger knyttet til både fast eiendom og entreprise – og står klare til å finne gode løsninger og legge til rette for at konflikter unngås. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »