OTP ved konkurs

OTP er forkortelse for obligatorisk tjenestepensjon som alle arbeidsgivere er forpliktet til å betale innskudd til for sine ansatte. Lovpålagt minstebetaling av OTP er 2 prosent av brutto lønn. Noen ganger er det avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker at OTP-innskuddet skal være større enn det lovpålagte minstekravet.

Denne artikkelen tar for seg OTP krav når arbeidsgiver er tatt under konkursbehandling.

Krav i konkursboet

OTP krav skal meddeles konkursboet på fastsatt blankett innen en angitt frist, sammen med arbeidstakers øvrige krav på for eksempel lønn og feriepenger.

Det som kan dekkes av boet er OTP krav for inntil seks måneder. I tillegg må ikke forfallstiden på kravet ligge lengre tilbake enn fire måneder fra den fastsatte fristdagen og kravet er oppad begrenset til seks ganger det arbeidstakeren gjennomsnittlig har tjent det siste året før fristdagen. For nærmere redegjørelse av begrensinger se dekningsloven § 9-3 nr. 3, jf. § 9-3 nr. 1.

Det hender at konkursboet ikke har midler til å dekke arbeidstakeres lønnskrav, verken helt eller delvis. Det er derfor opprettet en statlig lønnsgarantiordning som skal sikre at arbeidstakeres utestående blir dekket og utbetalt.

Ofte vil lønnsgarantiordningen forskuttere arbeidstakers krav. Årsaken til dette er at det vil ta tid før bostyrer i konkursboet får oversikt over midlene som skal fordeles. Krav på OPT utover det som dekkes av lønnsgarantiordningen kan bli dekket av konkursboet, helt eller delvis, hvis det er midler til fordeling.

Den statlige lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantiordningen dekker OTP i den grad dekningsloven § 9-3 gir hjemmel for det. Det er likevel slik at det er enkelte begrensninger.

Det er kun OTP krav i inntil en måned etter konkursåpningsdatoen som kan dekkes. Videre vil lønnsgarantiens dekning være begrenset til en samlet sum på to ganger folketrygdens grunnbeløp. For nærmere redegjørelse av begrensningene se lønnsgarantiloven § 1.

Utregning av OTP

OTP skal beregnes ut fra brutto lønn. Det betales obligatorisk tjenestepensjon av brutto lønn mellom 1 og 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Lovpålagt OTP er 2 prosent av brutto lønn. Hvis det er avtalt høyere sats enn det som er lovpålagt, må arbeidstaker fremlegge dokumentasjon på den avtalte satsen.

Beregning av OTP skal gjøres på denne måten:

Lønnsinntekt i den aktuelle perioden – (1G * antall måneder/12) * OTP-satsen

= OTP-innskuddet

Det beregnes for øvrig ikke feriepenger av OTP.

Beregning av OTP kan være vanskelig og da er det viktig å vite at bostyrer har veiledningsplikt overfor de ansatte, og kan være behjelpelig med å sette opp krav.

 

 

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om konkurs og restrukturering

Selskaper, finansinstitusjoner, selvstendig næringsdrivende og privatpersoner kan oppleve betalingsvansker og sviktende økonomi, enten hos kunder, leverandører eller i egen virksomhet. Våre advokater bistår klienter på begge sider av ulike problemstillinger innen fagområdet restrukturering og insolvens. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »