Hva er en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hendelse, eventuelt en tidsbegrenset belastning som er usedvanlig i forhold til det normale i arbeidet. Videre må ulykken ha skjedd “i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”.

Hva er en ulykkeshendelse?

Yrkesskadeforsikringsloven § 11 har ingen egentlig definisjon av hva en arbeidsulykke er, men angir bare kort at skade eller sykdom som har sin bakgrunn i en arbeidsulykke skal anses som en yrkesskade. Legaldefinisjonen av hva en arbeidsulykke er finner vi i folketrygdloven § 13-3 annet og tredje ledd:

  • For det første må ulykken ha skjedd plutselig eller uventet.
  • For det andre må ulykken ha oppstått av en “ytre hending”. Ytre hending vil si at det må være noe utenfor kroppen som forårsaker ulykken. Det skal gjerne ikke mer til enn å ramle i trappen eller falle på glatt føre.

Som arbeidsulykke regnes også skader som har oppstått ved påkjenning eller belastning over en tidsbegrenset periode, jf. folketrygdloven § 13-3 annet ledd, annen setning. Også her bruker loven ytre hending, men i Rt-2005-1757 presiserer Høyesterett dette:

”Etter min mening må folketrygdloven § 13-3 andre ledd andre punktum forstås slik at det i tilfeller hvor arbeidstakeren på grunn av en vanskelig arbeidsstilling eller av andre grunner er blitt utsatt for en ekstraordinær belastning eller påkjenning, ikke stilles noe tilleggskrav om ytre hending.”

Høyesterett kom i denne saken til at arbeidstaker var utsatt for en arbeidsulykke idet han vred seg unna for å unngå å bli truffet av en stålbjelke han uriktig trodde ville treffe ham. Grunnet den plutselig bevegelsen og arbeidsstillingen pådro han seg en skade i kneet.

Arbeidsulykkebegrepet blir negativt avgrenset av folketrygdloven § 13-3 tredje ledd, slik at slitasjeskader som har utviklet seg over tid ikke regnes som skade påført ved en arbeidsulykke. Disse skadene kan heller ikke sies å ha oppstått plutselig eller uventet. Oppsummert er det en arbeidsulykke når det:

Enten

  • oppstår en plutselig eller uventet hendelse,
  • som er forårsaket av noe utenfor kroppen.

Eller

  • en påkjenning eller belastning,
  • som normalt ikke vil skje ved utførsel av skadelidtes arbeid,
    som er tidsbegrenset.

Hva er kravene til en arbeidsulykke?

Vilkårene om at en arbeidsulykke for det første må ha oppstått i arbeid, for det andre på arbeidsstedet og for det tredje i arbeidstiden for at ulykken skal kunne gi rett på yrkesskadeerstatning, er hjemlet både i folketrygdloven § 13-6 annet ledd og yrkesskadeforsikringsloven § 10.

Samtlige av disse tre vilkårene må i utgangspunktet være oppfylt for at det etter loven kan sies å ha skjedd en arbeidsulykke.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om personskadeerstatning og forsikringsrett

Våre advokater har lang erfaring fra alle typer personskadesaker og forsikringssaker, og besitter derfor spesialkompetansen som er nødvendig for å kjenne til vilkårene for erstatning. Du kan føle deg trygg på at du er i de beste hender og får en god støttespiller som kjemper for nettopp din sak. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »