Krav og frister til årsregnskap

Skrevet av:

Botolf Botolfsen jr.
Advokat / Partner


Alle selskaper skal årlig sende inn et årsregnskap til foretaksregisteret i Brønnøysund.

Vi skal i det følgende se litt nærmere på reglene  for når de skal sendes inn og for de forskjellige kravene som skal innfris i de forskjellige selskapsformene.

Hva gjelder generelt for alle selskaper?

Det følger av regnskapsloven § 3-1  at årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest innen seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Regnskapene skal normalt følge kalenderåret, men for noen selskaper er det adgang til såkalt avvikende regnskapsår (Dette behandles ikke i denne artikkelen).

For de fleste selskaper innebærer dette at årsregnskap og årsberetning for 2017 må på plass før 30. juni.

Hva er årsberetning og når kreves det?

Årsberetning er en redegjørelse fra  styret, som skal fortelle noe mer om selskapets drift, enn det man kan lese ut av tallene.

Styret skal også ta med eventuelle hendelser som kan ha skjedd etter nyttår frem til beretningen blir datert, se regnskapsloven §3-3a.

Små foretak er ikke pliktige til å utarbeide årsberetning, men kan på frivillig basis velge å utarbeide dette.

Hvem skal godkjenne regnskapene og når?

For aksjeselskaper (AS) skal godkjennelse av årsregnskap og årsberetning skje på den ordinære generalforsamlingen, som også må avholdes innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret, jf. aksjeloven § 5-5.

For ANS og DA, gjelder der samme fristene, hvor også deltakerne har et eget ansvar for å sørge for at regnskapet blir utarbeidet, jf. selskapsloven §2-23.

Deltakerne vil også av en egen interesse, da tallene skal med i den enkelte deltakers selvangivelse.

Det er kort frist for kommandittselskap, der skal årsregnskap og årsberetning være behandlet av selskapsmøtet, fire måneder etter utløpet av regnskapsåret. jf. selskapsloven §3-14.

Skal det revideres?

I utgangspunktet skal regnskapene revideres jfr regnskapsloven §2-1. Det kan vedtektbestemmes for mindre selskaper at regnskapene ikke skal revideres.

Når skal det sendes inn ?

Fristen for å sende inn til Regnskapsregisteret er innen en måned etter at det ble vedtatt, jf. regnskapsloven §8-2.

Det hender at noen selskap av forskjellige grunner ønsker å sende det inn så sent som mulig, for at andre ikke skal se tallene for tidlig. Det er viktig å samkjøre det med vedtaksdatoen.

Hva skjer hvis man sender det inn for sent ?

Hvis det ikke er gjort innen 1. august 2018 vil man bli ilagt forsinkelsesgebyr i inntil 26 uker.

Forsinkelsesgebyret er ett rettsgebyr (NOK 1.130 i 2018) per uke de første åtte ukene, deretter to rettsgebyr de neste ti ukene og tre rettsgebyr de siste åtte ukene.

Hvis regnskapet ikke er sendt inn innen seks måneder etter 1. august, kan tingretten beslutte å oppløse selskapet.

Når Regnskapsregisteret har mottatt og godkjent det innsendte årsregnskapet, vil den regnskapspliktige få melding om dette.

Hvem er ansvarlig for gebyret?

Det er selskapet som er ansvarlig, men hvis det ikke blir betalt vil styremedlemmene bli solidarisk ansvarlig jfr regnskapsloven §8-2 .

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om selskapsrett

Som næringsdrivende kan du støte på problemstillinger innenfor flere forretningsjuridiske områder. Våre advokater bistår med rådgivning og forsøker å finne løsninger uten rettsapparatet, men fører også jevnlig saker for domstolene. Du kan også få hjelp til å utforme alle typer kontrakter og forhandlinger. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »