Hvordan gjennomføre styre eller generalforsamling mv i “korona tider”?

Skrevet av:

Botolf Botolfsen jr.
Advokat / Partner


I disse korona tider dukker det stadig opp praktiske problemer som gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger.

Regjeringen har laget midlertidige forskrifter for å forenkle dette ved at det meste kan skje elektronisk via telefon, videomøter eller andre media.

Reglene gjelder bare for aksjeselskaper, men må kunne brukes også for andre selskapsformer som ANS, DA o.l.

Når det gjelder underskrifter av protokoller mv vil det også kunne skje elektronisk i h.t. etablert praksis.

Forskriften er som følger :

Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19

Dato: FOR-2020-03-27-464

Departement:Nærings- og fiskeridepartementet

Ikrafttredelse: Én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om forskriften, med mindre Stortinget har meddelt at forskriften skal oppheves

Gjelder for: Norge

Hjemmel:

LOV-2020-03-27-17-§2,

LOV-1997-06-13-44,

LOV-1997-06-13-45,

LOV-1999-01-15-2,

LOV-2015-04-10-17

Kunngjort: 27.03.2020 kl. 16.50

Journalnr: 2020-0411

Korttittel: Midl. forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19

Kapittel 1. Formål

§ 1.Formål og virkeområde

(1) Formålet med forskriften er å legge til rette for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen og andre selskapsorganer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper kan skje uten fysiske møter.
(2) Bestemmelser i denne forskriften gjelder tilsvarende for finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

§ 2.Forholdet til aksjelovene, forskrift fastsatt i medhold av lovene, vedtekter og instrukser

Ved motstrid går bestemmelsene i denne forskriften foran det som er bestemt om styrets, generalforsamlingens og andre selskapsorganers saksbehandling i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven), lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), forskrift fastsatt i medhold av lovene, selskapenes vedtekter og instrukser.

Kapittel 2. Unntak fra regler i aksjeloven og allmennaksjeloven mv.

§ 3.Unntak fra krav til avholdelse av fysiske styremøter

(1) Styrets leder kan beslutte at styret skal behandle og avgjøre enhver sak i telefon- eller videomøte, skriftlig eller på annen betryggende måte uten at styremedlemmene er fysisk samlet. Alle styremedlemmene skal så vidt mulig få delta i en samlet behandling av de saker som behandles.
(2) Skjer styrets saksbehandling i fysisk møte, kan ethvert styremedlem kreve å få delta per telefon eller video eller på annen betryggende måte uten å være fysisk til stede. Det samme gjelder daglig leder, revisor og andre for saker der disse har rett eller plikt til å delta.
(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for styrets møte med revisor etter revisorloven § 2-3.
(4) Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder tilsvarende så langt de passer for direksjonen i finansforetak som etter vedtektene har fastsatt at den daglige ledelse skal forestås av et kollektivt organ, jf. finansforetaksloven § 8-13.

§ 4.Unntak fra krav til avholdelse av fysisk generalforsamling

(1) Styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte.
(2) Styret skal sørge for at alle aksjeeiere kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte. Styret kan fastsette nærmere krav til gjennomføringen av deltakelsen og stemmegivning, herunder forhåndsstemming uten at det er vedtektsfestet.
(3) Styret skal også sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede.

(4) Generalforsamlinger som det er innkalt til i løpet av gyldighetsperioden til denne forskriften, jf. § 6, kan avholdes i henhold til bestemmelsene i denne forskriften.

§ 5.Unntak fra krav til avholdelse av fysiske møter i bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer

Har selskapet bedriftsforsamling, gjelder § 3 og § 4 fjerde ledd så langt det passer for dennes saksbehandling. Tilsvarende gjelder for andre selskapsorganer.

Kapittel 3. Varighet og ikrafttredelse

§ 6.Varighet

Forskriften gjelder så lenge midlertidig lov 21. mars 2020​1 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) gjelder.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves.

1
Skal være midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17, Lovtidend-redaksjonens anm

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om selskapsrett

Som næringsdrivende kan du støte på problemstillinger innenfor flere forretningsjuridiske områder. Våre advokater bistår med rådgivning og forsøker å finne løsninger uten rettsapparatet, men fører også jevnlig saker for domstolene. Du kan også få hjelp til å utforme alle typer kontrakter og forhandlinger. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »