Bistandsadvokat

Kostnadsfri advokathjelp

Både de som har vært utsatt for en straffbar handling og etterlatte kan ha krav på gratis advokathjelp i form av bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil ivareta rettighetene til den fornærmede, og bistå i prosessen både overfor politiet og rettssystemet. Bistandsadvokaten gir deg hjelp i alle faser: anmeldelse, etterforskning og rettssak.

Mange har krav på bistandsadvokat

Særlig ofre for voldshandlinger, seksuelle overgrep, tvangsekteskap, og ved brudd på kontakt- og besøksforbud vil ha rett til bistandsadvokat. Det kan også gis fri bistand i andre saker, der sakens alvor og art, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for det. Også skadede i trafikkulykker og arbeidsulykker kan ha rett til bistandsadvokat, fordi skadevolder kan ha brutt straffebestemmelser.

Erstatning og oppreisning

Bistandsadvokaten skal sørge for at fornærmede får den erstatning og oppreisning som det er mulig å oppnå som kompensasjon for handlingen. Uansett om saken blir henlagt eller det blir tatt ut tiltale, vil bistandsadvokaten kunne hjelpe deg med å søke voldsoffererstatning fra staten.

Hva kan du kreve erstattet

  • Inntektstap du har som følge av hendelsen. Også tapt arbeidsevne i hjemmet gir rett til erstatning.
  • Merutgifter som du har hatt og vil få som følge av forholdet. Særlig aktuelt er utgifter til lege, behandlinger, medisiner og transport.
  • Ménerstatning er kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse, og du har rett til ménerstatning ved varig skade av en viss størrelse.
    • Oppreisningserstatning dersom skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig. Oppreisningen skal være en kompensasjon for den ”tort og svie” du er påført.

PARTNERE INNEN PERSONSKADEERSTATNING OG FORSIKRINGSRETT