Erstatning etter yrkesskade og yrkessykdom

Alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadedekning for sine ansatte

Alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadedekning for sine ansatte

Erstatningen gir rett til økonomisk kompensasjon ved arbeidsuhell, slik at du skal stilles som om ulykken ikke hadde skjedd. I tillegg kan yrkesskade gi særlige rettigheter i Folketrygden/NAV.

Yrkesskadeforsikring dekker også en rekke sykdommer som man kan ha pådratt seg i arbeidslivet. De viktigste er KOLS, astma, lungekreft, hjerneskade/ løsemiddelskade, eksem, vibrasjonssykdommer og allergier. Mange personer er ikke klar over at den sykdommen de har kvalifiserer til å være en yrkessykdom med rett til erstatning.

Spesialkompetanse

Fastsettelse av erstatningen baseres på kompliserte regler utviklet gjennom rettspraksis. I tillegg til spesialisert juridisk kunnskap, kreves innsikt i medisinske og regnskapsmessige problemstillinger, skatteregler, rettigheter i Nav m.m. Vi benytter de samme beregningsprogram som domstolene.

Hva kan du kreve erstattet

 

  • Merutgifter som du har hatt og vil få som følge av yrkesskaden, dekkes i et samspill mellom NAV og forsikringsselskapet. Dersom du er påført en alvorlig skade, vil du i tillegg kunne kreve erstattet utgifter til pleie og tilsyn, boligtilpasning
    m.v. Vær oppmerksom på begrensninger relatert til private helsetjenester.

 

  • Ménerstatning er kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse, og du har rett til dette ved varig skade av en viss størrelse. Ménerstatning kan kreves både fra NAV og fra forsikringsselskapet.

Dekning av advokatutgifter

De fleste erstatningssaker løses gjennom forhandlinger med forsikringsselskapet. Nødvendige og rimelige advokatutgifter erstattes av forsikringsselskapet som en merutgift som følge av skaden. Erstatning for advokatutgifter kommer ikke til fradrag i de øvrige erstatningsposter.

Dersom saken ikke løses ved forhandlinger, bistår vi deg gjennom rettsprosessen.

Frister og foreldelsesregler

Vær oppmerksom på at det både er meldefrister og løpende foreldelsesfrister som må følges opp. Dette vil vi ivareta.


PARTNERE INNEN PERSONSKADEERSTATNING OG FORSIKRINGSRETT