Erstatning for pasientskade

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig erstatningsordning som behandler pasientskadesaker etter særlige regle

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig erstatningsordning som behandler pasientskadesaker etter særlige regler

Dersom du som pasient er blitt påført en skade, kan du ha krav på pasientskadeerstatning hvis du er blitt skadet som følge av undersøkelse, diagnostikk, behandling, pleie eller lignende. Pasientskadeloven omfatter nå både offentlig og privat helsetjeneste.

For at du skal få erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) må skaden skyldes en svikt i behandlingen og du må være påført et økonomisk tap. Krav om erstatning for pasientskade skal meldes skriftlig til NPE. NPE plikter å innhente relevant dokumentasjon og utrede saken. Etter at saken er tilstrekkelig utredet, treffer NPE vedtak om erstatning skal ytes og eventuelt om erstatningens størrelse.

Ved avslag på erstatning, eller dersom du ikke er fornøyd med erstatningstilbudet fra NPE, kan vedtaket påklages til Pasientskadenemnda. Er du heller ikke fornøyd med Pasientskadenemndas vedtak kan kravet bringes inn for domstolen.

Når ansvarsgrunnlag foreligger, skal det utbetales erstatning. Erstatningslovens alminnelige utmålingsregler kommer til anvendelse også for pasientskadene. Oppreisningserstatning og krav under kr 5.000,- faller imidlertid utenfor loven.

Spesialkompetanse

Fastsettelse av erstatningen baseres på kompliserte regler utviklet gjennom rettspraksis. I tillegg til spesialisert juridisk kunnskap, kreves innsikt i medisinske og regnskapsmessige problemstillinger, skatteregler, rettigheter i Nav m.m. Vi benytter de samme beregningsprogram som brukes av NPE og domstolene.

Hva kan du kreve erstattet

  • Inntektstap du har som følge av skaden. Det du i utgangspunktet kan kreve dekket er differansen mellom sannsynlig netto disponibel inntekt uten skaden og faktisk netto disponibel inntekt med skaden. Beregningene må hensynta tap frem til pensjonsalder. Tap i pensjon kan kreves erstattet. Også tapt arbeidsevne i hjemmet gir rett til erstatning.
  • Merutgifter som du har hatt og vil få som følge av behandlingsskaden. Særlig aktuelt er utgifter til lege, behandlinger, medisiner og transport. Dersom du er påført en alvorlig skade, vil du i tillegg kunne kreve erstattet utgifter til pleie og
    tilsyn, boligtilpasning m.v. Vær oppmerksom på begrensninger relatert til private helsetjenester.
  • Ménerstatning er kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse, og du har rett til dette ved varig skade av en viss størrelse.

Dekning av advokatutgifter

Fra ansvarsvedtak er fattet dekkes rimelige og nødvendige advokatutgifter. Du kan også få en forhåndsgodkjennelse på hvilke advokatutgifter som dekkes. Dette kan vi hjelpe deg med.

Under enhver omstendighet kan det være fornuftig å bruke advokat til å kommentere uttalelser og vedtak fra NPE, samt bistå med erstatningsberegningene som kan være kompliserte og avgjørende for den erstatning du får utbetalt.

Bringes saken inn for domstolen vil de fleste ha en rettshjelpordning som dekker mye av advokatutgiftene, rettsgebyr, utgifter til sakkyndige m.m.

Frister og foreldelsesregler

Vær oppmerksom på at det både er meldefrister og løpende foreldelsesfrister som må følges opp. Dette vil vi ivareta.


PARTNERE INNEN PERSONSKADEERSTATNING OG FORSIKRINGSRETT