Erstatning for personskade etter trafikkulykke

Alle som skades i trafikkuhell er omfattet av lovbestemt ansvarsforsikring

Dette gjelder skader påført av biler, busser, motorsykler og andre motoriserte kjøretøy.

Alle som skades i trafikkuhell er omfattet av lovbestemt ansvarsforsikring

Dette gjelder skader påført av biler, busser, motorsykler og andre motoriserte kjøretøy.

Det er kjøretøyets forsikringsselskap som utbetaler erstatningen. Du har krav på erstatning uansett om du selv kan bebreides for trafikkulykken.

Spesialkompetanse

Fastsettelse av erstatningen baseres på kompliserte regler utviklet gjennom rettspraksis. I tillegg til spesialisert juridisk kunnskap, kreves innsikt i medisinske og regnskapsmessige problemstillinger, skatteregler, rettigheter i Nav m.m. Vi benytter de samme beregningsprogram som domstolene.

Hva kan du kreve erstattet

  • Inntektstap du har som følge av skaden. Det du i utgangspunktet kan kreve dekket er differansen mellom sannsynlig netto disponibel inntekt uten skaden og faktisk netto disponibel inntekt med skaden. Beregningene må hensynta tap frem til pensjonsalder. Tap i pensjon kan kreves erstattet. Også tapt arbeidsevne i hjemmet gir rett til erstatning.
  • Merutgifter som du har hatt og vil få som følge av en trafikkskade. Særlig aktuelt er utgifter til lege, behandlinger, medisiner og transport. Dersom du er påført en alvorlig skade vil du i tillegg kunne kreve erstattet utgifter til pleie og tilsyn, boligtilpasning m.v. Vær oppmerksom på begrensninger relatert til private helsetjenester.
  • Ménerstatning er kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse, og du har rett til ménerstatning ved varig skade av en viss størrelse.
  • Oppreisningserstatning dersom skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig. Oppreisningen skal være en kompensasjon for den ”tort og svie” du er påført. For skader påført før 1. juli 2009 kan oppreisningserstatning kun kreves
    direkte av skadevolder.

Dekning av advokatutgifter

De fleste erstatningssaker løses gjennom forhandlinger med forsikringsselskapet. Nødvendige og rimelige advokatutgifter erstattes av forsikringsselskapet som en merutgift som følge av skaden. Erstatning for advokatutgifter kommer ikke til fradrag i de øvrige erstatningsposter. Dersom saken ikke løses ved forhandlinger, bistår vi deg gjennom rettsprosessen. De aller fleste har da ulike rettshjelpsordninger som dekker mye av advokatutgiftene, rettsgebyr, utgifter til sakkyndige m.m.

Frister og foreldelsesregler

Vær oppmerksom på at det både er meldefrister og løpende foreldelsesfrister som må følges opp. Dette vil vi ivareta.


PARTNERE INNEN PERSONSKADEERSTATNING OG FORSIKRINGSRETT