Forsikrings- og pensjonsavtaler

De fleste har forsikringer som kan komme til utbetaling ved ulykker, sykdom, uførhet og død. Vår erfaring er at mange går glipp av utbetalinger fordi man er ukjent med hva forsikringen omfatter, og at man melder krav for sent. Vi bistår med å kartlegge dine mulige forsikringer, fremme krav, og sørge for at du får korrekt utbetaling. Vi kan videre gi råd ved tegning av forsikring, herunder spørsmål om reservasjoner.

Individuelle forsikringer

Det vanlige er ulykkesforsikringer, ulike uføreforsikringer samt sykeforsikringer. Stadig flere har også helseforsikringer av ulike slag. Det er også mange tvister relatert til oppgjør under reiseforsikringer.

Ulykkesforsikring utbetales normalt ved varig medisinsk invaliditet i form av et engangsbeløp avhengig av skadens størrelse. Uenighet er oftest knyttet til størrelsen på varig medisinsk invaliditet. Vær oppmerksom på renter tilknyttet utbetalingen. Ofte dekkes også behandlingsutgifter i en ulykkesforsikring.

Uføredekninger kan være både løpende uførepensjonsutbetalinger eller uførekapital i form av et engangsbeløp. Kjente problemstillinger er knyttet til uføregrad og om/når du vurderes som varig ufør. Dette er forhold som påvirker utbetalingens størrelse, tidspunktet for utbetaling og renteperioden.

Reiseforsikring skal fortrinnsvis beskytte deg ved sykdom på reise og avbestilling grunnet sykdom. Det er særlige vilkår som må oppfylles for å få utbetaling. Flere reiseforsikringer omfatter også ulykkesforsikring.

Kollektive forsikringer/personalgarantier/pensjonsavtaler

Mange er omfattet av kollektive forsikringer gjennom arbeidsgiver eller fagforbund. Det er gjerne ulykkesforsikringer, uføreforsikringer, sykeforsikringer og reiseforsikringer. Enkelte dekninger omfatter også ektefeller, samboere og barn. Offentlig og kommunalt ansatte har særlige tariffestede rettigheter. Så å si alle ansatte skal ha tjenestepensjon tegnet av arbeidsgiver. Mange har pensjonsavtaler som er videreført fra tidligere ansettelsesforhold (fripoliser).

Merk deg at det ofte er tegnet uføreforsikringer i tilknyttet lovbestemt pensjonsavtale, som kan komme til utbetaling ved sykdom/uførhet. Det kan også innvilges betalingsfritak og innskuddsfritak på premien.

I tillegg til tvister om uføregrad og tidspunkt for varig uførhet, er det ved kollektive dekninger også problemer knyttet til karensklausuler som gjelder sykdom man hadde før tegning.

Frister og foreldelsesregler

Vær oppmerksom på at det både er meldefrister og løpende foreldelsesfrister som må følges opp. Dette vil vi ivareta.


PARTNERE INNEN PERSONSKADEERSTATNING OG FORSIKRINGSRETT