Forsvarets veteraner – Erstatning

Den som har deltatt i internasjonal operasjon for forsvaret, og som har fått psykisk belastningslidelse pga. tjenesten, kan bli tilkjent billighetserstatning og kompensasjon fra staten. Vi hjelper deg med å søke om dette, og søknad sendes til Statens Pensjonskasse (SPK). Det er i utgangspunktet tre ulike ordninger for slik billighetserstatning og kompensasjon, se nedenfor.

Billighetserstatning

For å få slik billighetserstatning må det foreligge en psykisk belastningslidelse som har medført en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Du må ha tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og den psykiske belastningslidelsen må skyldes tjenesten.

Det er ikke strenge krav til dokumentasjon, og SPK sørger for at det blir innhentet en erklæring fra behandlende lege eller psykolog dersom du ikke har innhentet dette selv. Maksimal erstatning er 6 G ved 54 % varig medisinsk invaliditet (G er forkorting for folketrygdens grunnbeløp. 1 G er per 1. mai 2012 kr 82.122.). Erstatningen reduseres tilsvarende ved lavere medisinsk invaliditet enn 54 %. Erstatningsutbetalingen blir ikke inntektsbeskattet, og blir utbetalt som et engangsbeløp.

Kompensasjon etter ordningen med 35 G

For å få slik kompensasjon må det også foreligge en psykisk belastningslidelse. Belastningslidelsen må ha ført til varig ervervsmessig uførhet. Videre må belastningslidelsen skyldes utenlandstjenesten.

SPK krever at det skal innhentes en spesialisterklæring fra en uavhengig psykiater eller psykolog. Erklæringen skal utarbeides i samsvar med mandat fra Forsvarsdepartementet. Denne skal utarbeides i samsvar med et eget mandat fra Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet har imidlertid uttalt at det skal foretas en lempelig vurdering av bevisene i saken.

Ved 100 % varig ervervsmessig uførhet utbetales maksimal kompensasjon på 35 G. Ved lavere uførhet blir kompensasjonen redusert tilsvarende. Kompensasjonen blir utbetalt enten som månedlige beløp eller som engangsbeløp. Ved utbetaling av kompensasjon, trekkes utbetalt billighetserstatning fra beløpet.

Kompensasjon etter ordningen med 65 G

De samme vilkår for å motta kompensasjon etter ordningen med 35 G, gjelder også her. Men i tillegg er det et krav at det foreligger vanlig sannsynlighetsovervekt for at utenlandstjenesten er årsak til den psykiske belastningslidelsen. Her skal det altså ikke foretas en lempeligere vurdering av bevisene. Fordi det gjelder et vanlig, men strengere beviskrav enn etter ordningen med 35 G, kan det her oppstå vanskelige bevisproblemer. Dette gjør det spesielt nødvendig med advokatbistand.

Ved 100 % varig ervervsmessig uførhet, utbetales maksimal kompensasjon på 65 G. Ved lavere uførhet blir også her kompensasjonen redusert tilsvarende. Kompensasjonen blir utbetalt enten som månedlige beløp eller som engangsbeløp. Ved utbetaling av kompensasjon, trekkes utbetalt billighetserstatning og utbetalt kompensasjon etter ordningen med 35 G, fra beløpet.

For søknad om kompensasjon etter ordningen med 35 G og etter ordningen med 65 G, dekkes rimelige og nødvendige advokatutgifter av SPK.


PARTNERE INNEN PERSONSKADEERSTATNING OG FORSIKRINGSRETT