Beregning av salær ved advokattjenester til forbrukere

Beregning av salær ved advokattjenester til forbrukere

Vårt salær beregnes på grunnlag av medgått tid, dersom ikke fastpris unntaksvis er avtalt.

Dette innebærer at alt arbeid som utføres i saken vil faktureres, herunder telefonsamtaler, som faktureres med min. 15 minutter.

Timeprisen vil være avhengig av advokatens spesialinnsikt og erfaring. I tillegg vil det bli lagt vekt på sakens vanskelighetsgrad og omfang, samt hvilke økonomiske interesser som er involvert og sakens utfall.

Vår timepris for advokattjenester til forbrukere ( gjeldene for 2020) vil normalt være, så sant ikke klienten har krav på fri rettshjelp:

· fra kr. 2.375,- (kr. 1.900,- + mva) til kr. 4.000,- (kr. 3.200,- + mva),for arbeid utført av partner.

· fra kr. 1.875,- (kr.1.500,- + mva) til kr. 3.250,- (kr. 2.600,- + mva) for arbeid utført av advokatfullmektig og fast ansatt advokat.

Vi er pålagt 25% merverdiavgift f.o.m. 1. januar 2005.

Direkte utlegg og omkostninger, herunder gebyr til det offentlige, kommer også i tillegg.

Dersom du har krav på fri rettshjelp vil salæret bli behandlet samsvarende med den offentlige salærsats (kr. 1.060,- pr. time per 1. januar 2020).

Ytterligere informasjon om salærberegningen kan gis av den advokat som behandler saken.

Advokatforeningen har i brosjyren ”Når du bruker advokat” under avsnittet

”- Hva koster det å bruke advokat?” redegjort for hvordan advokatsalær beregnes. Den kan fås ved henvendelse til resepsjonen.

Du vil, når vi har fått oversikt over hvilken bistand som ønskes, få et eget ”klientbrev” som bekrefter at vi har påtatt oss oppdraget og med nærmere orientering om forutsetningene, våre betalingsrutiner etc.

Det vises ellers til generell klientinformasjon på vår hjemmeside:

www.langsethadvokat.no Der ligger eksempler på ”klientbrev”, og hvordan saker normalt behandles.

Januar 2020

Langseth Advokatfirma DA