Mulige utfall ved en rettssak

En rettssak er et formelt møte mellom to parter, ledet av en dommer. Dersom en sak bringes inn for retten, tas saken først til tingsretten. Tingsretten er en førsteinnstansdommstol som løser straffesaker og sivile saker, med unntak av de saker som må til forliksrådet før de kan tas til tingsretten. En kan anke en dom fra tingsretten til lagmannsretten, og så fra lagmannsretten til høyesterett. 

Det er viktig å skille mellom straffesaker og sivile saker. Straffesaker reguleres av straffeprosessloven, mens sivile saker reguleres av tvisteloven. For begge sakstypene gjelder domstolloven.

Prosessen i sivile saker:
Prosessveksling i henhold til tvistelovens regler.

Mulige utfall:
A. Utenrettslig forlik
B. Rettsmekling
C. Dom Tingrett

Mulig utfall:
C1.
Anke til Lagmannsrett
C2. Oppfølg. av dom

D. Dom Lagmansrett

      Mulige utfall:
      D1. Anke til Høyesterett
      D2. Oppfølg. av dom

Se ellers domstol.no, som gir mer informasjon.